Contact

4D GeoViz, LLC

John L. Smoot, PhD, PMP®, LG, LHG

509-539-7117

john.smoot[AT]4dgeoviz[DOT]com

See John at LinkedIn

  shale